Algemene voorwaarden

Toepasselijke voorwaarde

SDC B.V., hierna te noemen SDC, brengt offertes uit en sluit overeenkomsten inzake de levering of terbeschikkingstelling van goederen en het verrichten van bijkomende werkzaamheden, alleen op basis van de navolgende Algemene Leveringsvoorwaarden, hierna ook te noemen “Algemene bepalingen”. Afwijkingen of aanvullingen behoeven uitdrukkelijke schriftelijke instemming van SDC. Mist enige bepaling uit een overeenkomst rechtskracht, dan houden de overige bepalingen onverkort hun gelding, tenzij het dan vasthouden aan de overeenkomst kennelijk onredelijk is.

Bijzondere bepalingen voor het gebruik van standaardprogrammatuur en bijkomende werkzaamheden

Indien SDC standaardprogrammatuur ter beschikking stelt, zijn naast deze Algemene bepalingen ook de Bijzondere bepalingen voor het gebruik van standaardprogrammatuur van toepassing. Indien SDC naast de levering of terbeschikkingstelling van goederen bijkomende werkzaamheden verricht, zijn mede SDC’s Bijzondere bepalingen voor bijkomende werkzaamheden als installatie, inbedrijfstelling, montage, onderhoud, revisie en reparatie alsmede advisering, opleiding en ondersteuning toepasselijk. Bij strijdigheid hebben de bijzondere bepalingen voorrang boven de Algemene bepalingen.

Offerte; totstandkoming overeenkomst

Tenzij de offerte uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een offerte van SDC geheel vrijblijvend en komt een SDC bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order of orderbevestiging van cliënt. De bij een offerte behorende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven, e.d., gelden als een benadering tenzij SDC uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.

Prijzen

Alle door SDC genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting die in verband met de overeenkomst is verschuldigd. Deze wordt afzonderlijk in rekening gebracht. De prijs voor de te leveren goederen geldt exclusief de te verrichten werkzaamheden. Levering boven de € 350,- (BeNeLux) worden franco geleverd. Voor leveringen met een lager bedrag zal een bijdrage van € 7,50 (BeNeLux) worden gerekend als tegemoetkoming in de verpakking- en verzendkosten. Indien de kostprijsfactoren van bestelde goederen, waaronder de kosten van lonen en materiaal, tussen het moment van sluiten van de overeenkomst en de datum van aflevering een verhoging ondergaan, is SDC gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Betalingen

Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn ontvangen. Heeft SDC grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door cliënt, zoals wanneer er aan zijn zijde sprake is van surséance van betaling, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet-tijdige betaling e.d., dan kan SDC volledige en contante betaling vooraf of bij aflevering verlangen. Bij niet-tijdige betaling is cliënt, zonder dat daartoe een aanzegging vereist is, over het niet betaalde deel wettelijke rente verschuldigd. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente. De voor SDC aan een eventuele incasso verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van cliënt. Bij niet-tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan het niet voldoen aan de bovenstaande vordering tot contante betaling vooraf of bij aflevering, is SDC bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling en, in geval van een niet-volledige betaling na schriftelijke aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander laat haar recht op schadevergoeding onverlet. Verrekening met vorderingen op SDC is niet toegestaan. In geval van faillissement, surséance van betaling of beslag aan de zijde van cliënt wordt al wat hij dan aan SDC verschuldigd is direct ten volle opeisbaar en kan SDC terstond verrekenen.

Levering; afname

De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, voor zover het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door cliënt te verstrekken informatie is ontvangen. SDC raakt door termijnoverschrijding alleen dan in verzuim, wanneer zij ook na het verstrijken van een haar door cliënt schriftelijk gestelde redelijke nadere termijn, haar verplichtingen jegens cliënt door haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet ten volle is nagekomen. Cliënt is dan bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. SDC is tot het doen van deelleveringen bevoegd. Cliënt is verplicht tot afname. Een tekortkoming, zoals het niet of niet ten volle beschikbaar zijn van toegezegde documentatie, die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling. Een en ander laat het recht van cliënt op zo spoedig mogelijke ongedaanmaking van de tekortkoming onverlet.

Overgang van risico en eigendom

Het risico voor te leveren zaken gaat steeds en blijvend over op cliënt op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering. De eigendom van een geleverde zaak gaat pas op cliënt over nadat deze al hetgeen heeft voldaan wat hij aan SDC verschuldigd is uit hoofde van de levering van die zaak of andere door SDC aan hem geleverde of te leveren zaken dan wel de in verband daarmee (te) verrichte(n) werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten. SDC is gerechtigd om bij niet tijdige betaling geleverde zaken zonder nadere ingebrekestellingen rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen en cliënt geeft SDC bij voorbaat toestemming om daarbij alle plaatsen in en om het bedrijf van cliënt te betreden.Cliënt is bevoegd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Cliënt is niet bevoegd de zaken te verpanden of met andere beperkte rechten te bezwaren.

Niet toerekenbaar tekortschieten

Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar, indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van de betreffende partij gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog of een daar op gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, staking, bezetting, boycot of blokkade en maatregelen van de binnen- of buitenlandse overheid, zoals bijvoorbeeld een invoer-, uitvoer-, leverings- of productie-verbod. Schiet een partij in de nakoming van de overeenkomst tekort zonder dat dit aan deze partij kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden worden. Is nakoming niet blijvend onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat een periode van vijfenzeventig aaaneengesloten kalenderdagen waarop nakoming niet mogelijk is, verstreken is. Zijn voor SDC aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten verbonden in verband metaan haar niet toe te rekenen omstandigheden, dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan cliënt door te berekenen.

Tekortkomingen in goederen en werkzaamheden

Indien een geleverd goed of een verrichte dienst of werk een tekortkoming vertoont, heeft de cliënt uitsluitend recht op kosteloos herstel door SDC door- naar keuze van SDC reparatie, vervanging of heruitvoering, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de tekortkoming is het gevolg van een aan SDC toe te rekenen oorzaak;de tekortkoming is aan het licht getreden binnen 12 maanden na de afgifte van het betreffende goed of de mededeling dat de dienst of het werk is verricht;
  • de tekortkoming is binnen 14 dagen nadat deze redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk aan SDC medegedeeld;
  • nakoming is niet blijvend onmogelijk;
  • eventuele toevoegingen aan of wijzigingen in het geleverde goed of de verrichte werkzaamheden, storingsopheffingen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door SDC of met voorafgaande schriftelijke toestemming van SDC;
  • het verbruiksmateriaal dat is gebruikt, voldoet aan de specificaties van SDC;
SDC kan in voorkomende gevallen het recht op kosteloos herstel jegens haar toeleverancier inroepen. SDC kan verlangen dat een voor herstel in aanmerking komend goed voor rekening van de cliënt aan haar of aan een door haar op te geven adres wordt gezonden. SDC heeft het recht tekortkomingen uit eigener beweging te herstellen. Bij vervanging vrijkomende onderdelen blijven/worden eigendom van SDC. Voor tekortkomingen in herstellingen geldt een herstelplicht als voormeld en wel voor de duur van drie maanden na uitvoering van de herstelling, maar in ieder geval tot het einde van de oorspronkelijke periode van 12 maanden. Een overeenkomst kan wegens een tekortkoming slechts geheel of gedeeltelijk worden ontbonden voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet van de cliënt kan worden gevergd. Aansprakelijkheid voor schade. Schade die cliënt lijdt en waarvoor SDC aansprakelijk kan worden gehouden, wordt aan cliënt uitsluitend volgens onderstaande bepalingen vergoed, ongeacht de grond waarop de vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd. Indien cliënt aantoonbaar schade lijdt wegens termijnoverschrijding door SDC, heeft cliënt per volle kalenderweek vertraging recht op een schadevergoeding van 0,5% tot in totaal 5% van de prijs exclusief omzetbelasting van dat deel van de overeenkomst dat niet tijdig is uitgevoerd. Alle overige schade wordt door SDC vergoed, voor zover het personenschade en/of zaakschade betreft. In ieder geval worden niet vergoed inkomsten- of winstderving, schade wegens stagnatie of vertraging in bedrijfsactiviteiten, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, meerkosten van inkoop elders, schade wegens heropbouw van verloren gegane informatie, gemiste besparingen of overeenkomsten, kortingen of boetes. Voor zover SDC adviezen verstrekt zonder dat daar een uitdrukkelijke overeenkomst tot het verlenen van adviezen aan ten grondslag ligt, dragen deze adviezen een vrijblijvend karakter en aanvaardt SDC geen enkele aansprakelijkheid daarvoor. SDC is in geen geval gehouden tot vergoeding van meer dan EUR 1.5 mln. per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet binnen veertien dagen na de ontdekking van de schade schriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking, indien deze later dan twaalf maanden na afgifte van het betreffende goed of de mededeling dat de werkzaamheden zijn verricht, aan het licht treedt. Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, kunnen tegen een eventuele vordering van decliënt in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren als SDC op grond van deze voorwaarden kan aanvoeren. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen gelden niet voor zover de schade personenschade betreft en/of is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van SDC of haar leidinggevenden.

Rechten van intellectuele eigendom

SDC behoudt zich alle rechten voor, waar onder die van intellectuele eigendom, met betrekking tot informatie die zij in het kader van de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, schema’s, ontwerpen, berekeningen, beschrijvingen, programmatuur of bijbehorende documentatie aan cliënt ter beschikking stelt. De informatie mag behoudens uitdrukkelijke toestemming van SDC niet aan derden bekend worden gemaakt en door cliënt slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand, dan zal cliënt op eerste verzoek van SDC de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan SDC overdragen.

Export

Op de door SDC geleverde goederen of verrichte werkzaamheden zijn mogelijk exportvoorschriften, waaronder die van de EU of de Verenigde Staten, van toepassing. Cliënt is verplicht de voor hem bestemde bepalingen in acht te nemen en zal SDC vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met overtredingen van deze exportvoorschriften.

Toepasselijk recht, geschillen

Overeenkomsten tussen SDC en cliënt worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weense Koopverdrag (CISG). Alle geschillen tussen cliënt en SDC zullen uitsluitend worden beslecht door de binnen het arrondissement.